معلومات عمومی در باره کمپیوتر


+ کمپیوترچیست ؟

کمپیوتر عبارت از یک آله برقی میباشد که به هدایت کارمیکند وهدایت داده شده ما را جوابش  را بروی screen  ویا شیشه کمپیوتر نشان میدهد . کمپیوتر از اصطلاح لاتین compute  گرفته شده است که هرگاه درآن (R) اضافه نمایم کمپیوتر گفته میشود وکمپیوتر (% 20 ) برای حسابداری و (%80 ) برای دیگر کارها از آن استفاده میشود .

کمپیوتر به فلد ها تقسیم گردیده است


1-  Networking  

2-    Accounting   

3-   Designing      

4-    Programming

 

سخت افزار چیست ؟

عبارت از جسم فزیکی کمپیوتر سیســتم می باشـــد که قابل دید ولمس بوده  ماننــد : Mouse keyboard/ Monitor  و System می باشــــد .

Types of Hardware

1-                                                 Internal Device

2-                                                 External Device

1 – آلات داخلی Internal Deviceعبارت از آلات می باشــــد که بدون آن کمپیوتر سیســـتم قادر به روشـن شـــــدن نمی باشـــــد ماننــد CPU , RAM, Motherboard

2 – آلات خارجی  External Deviceعبارت از آلات می باشند که بدون کمپیوتر سیســـــتم قادر به روشن شـــدن می باشـــد مانند Printer , CD
Drive , Scanner , Floppyوغیره .

Parts of Hardware

1-                                                               Inputting Device   

2-                                                               Processing Device

3-                                                               Out potting Device


1– Inputting Deviceعبارت از آلات می باشد که معلومات مارا داخل به کمپیوتر می سازند مانند Mouse , keyboard ,scanner ,flash  , CD drive   و غیره .

2 – Processing Device عبارت از آلات می باشند که بعد از Inputting device  استفاده می شوند ومعلومات ما را در حال Process  یعنی جریان قرار میدهد مانند CPU  

3-Outputting Device عبارت از آلات می باشند که بعد از Input  و Process
 استفاده میشود ومعلومات مارا خارج می سازندمانند CD drive , Flash ,Printer ,Monitor 
, Floppy disk  وغیره

نرم افزار یا Software

عبارت از پروگرام ها و Package  های می باشد کهبرای اولین بار کمپیوتر مارا Run  ویا روشن می سازد .

Types of software

1-                                                           System software        

2-                                                           Application software 

3-                                                           Devolvement software

1-System software عبارت از پروگرامها و package  های می باشد که
برای اولین بارکمپیوتر مارا Run  ویا روشن می سازد مانند Dose , Windows , Linux
,Unix و Windows server

2– Application software عبارت از برنامه های
خاص می باشد که برای وظایف خاص استفاده می شود مانند : Access , Power point
,Excel , Word

    

Devolvement software -3عبارت از پروگرامهای می باشد که برای ریاضیات
عالی ویا محاسبات عالی استفاده می شوند مانند visual basic , Oracle  وغیره و

ولتاژ Voltage

ولتاژعبارت از فشار الکترونیکیبین قطب مثبت ومنفی را گویند وعلامه اختصاری آن عبارت از (V)  میباشد

جریان Current

مقدار برقی مه در عین زمان از یک Conductor  عبورنماید وآن conductor  آنرا از خود
عبور داده بتواند بنام current و جریان یاد می شود .

Types of Current

1-                                                AC Current

2-                                                DC Current

1-  جریان متناوب : AC Currentعبارت از جریان می باشد که به شکل غیر مستقیم حرکت می کند یعنی متغیر ویا قابل تغیرمی باشد

1-   جریان غیر مستقیم : DC Currentعبارت از جریان می باشد که به
شکل غیرمستقیم حرکت می کند وقابل تغیر نمی باشد .

میگرویا Millimeter

عبارت از یک آله می باشد که برای اندازگیری برق و چک کردن پرزه جات استفاده میشود و این را همچنان بنام AVO meter  یعنی Ampere volt ohm meter  یاد میکند.

میگر یا Multimeter

میگر چیست ؟ what is multimeter

عبارت از یک آله میباشد که برای اندازه گیزی برق و چک کردن پرزه جات از آن استفاده می شود و این را همچنان بنام AVO meter یعنی Ampere volt ohm meter  یاد میکند .

Types of multimeter

1-                                                                                   Analog multimeter

2-                                                                                   Digital multimeter

نوت :

1-  پیش از آن که چیزی راتوسظ به میگر ویا Multimeter چک کنیم باید سلکتور خود را درجای معین شان بگذاریم .

2-  هزگاه تصمیم چک کردن برق (AC) را داشته باشیم باید که سلکتور خود را درآخرین (range) (AC) بگذاریم .

3-  هرگاه درجریان چک کردن  برق هستیم  باید که سلکتور خود را از جایش تغیر ندهیم .

4- هرتصمیم چک کردن راداشته باشیم باید که دست های خود را به port  ان تماس ندهیم .

1-   OhmRangeتوسط به این بخش میتوانیم خود میگر یا پرزه جات را چک نمایم .

2- AC Voltageتوسط به این بخش می توانیم برق AC  را چک نمایم .

3- DC voltageتوسط به این بخش می توانیم برق DC  را چک نمایم .

4-  AmpereRange توسط به این بخش می توانیم برق باطری وبالتی را چک نمایم .

  • فرق بین 1mΩو100kΩچیست ؟

1mΩ برای پرزه جات خورد استفاده می شود و100kΩ برای پرزه جات کلان استفاده می شود.

      
نوت:

هرگاه اگر نمی فهمیم که برق DC است ویا AC درصورتیکه برق DC  باشد می توانیم آنرا دربالای AC Voltage  چک نمایم واما برق AC  رانمی توانیم دربالای DC Voltage  چک نمایم .

Electrical Devices and Electronic Devices

1-  Electrical Devices عبارت از آلات می باشندکه به برق AC ضرورت دارند مانند : fan , heater وغیره .

2-  Electronic Devices عبارت از آلات می باشد که به برق DC ضرورت دارند مانند : computer , TV  وغیره .

فیوز Fuse

عبارت از یک آله Electrical می باشد که جریان برق را محدود می سازد زمانیکه برق از 250 V زیاد می شود فیوز (Fuse) ما باز شده باید که آنرا به فیوز(Fuse) جدید تبدیل نمایم .

دایود Diode

عبارت از یک آله الکترونیک Electronic   می باشد که برق AC رابه DC تبدیل نموده ویک برق منظم را به ما میدهد
ودارای دوقطب می باشد که قطب مثبت آن بنام عنود Anode  وقطب منفی آن بنام cathode یاد می شود .

  • نوت:

هرگاه اگر دایود Diode  ما بسوزد کدام شکل معین رابه خود اختیار نمی کند ومی توانیم آنرا توسط به میگرMultimeter آنرا چک نمایم  .
 
Resistor

عبارت از یک آله Electrical  می باشد که جریان برق را محدود می سازد زمانیکه یک Resistor  خراب شود کمپیوتر روشن نمی شود .

  • نوت :

هرگاه اندازه Resistor خود را بی فهمیم که چی انداره می باشد باید به نکته های ذیل توجه داشته وآنرا خریداری نمایم هر Resistor  دارای رنگ های مختلف می باشد وهر رنگ از خود دارای شماره های مختلف می باشد وباید آنرا چک نموده دفعه اول ضرب همدیگرنموده وتقسیم (10.1)  می نمایم واندازه Resistor  تعین می شود .

Black_________0

Brown ________1

Red__________2

Orange________3

Yellow_______4

Green________5

Blue_________6

Violet________7

Gray_________8

Whit_________9

 

نیمه موج مستقیم Half Wife Rectifier

توسط به Half WifeRectifier  میتوانیم از نیمه برق مستقیم AC برق DC را بدست می آوزیم این از یکجا شدن دو دایود Diode بدست می آید که یکی آنزا به Forward Bas  یعنی راستهودیگر آنرابه قسم Reveres Bas یعنی سرچپه می گذاریم .

وسیله اصلاح کننده مکمل Bridge Rectifier

توسط به این می توانیم از مکمل برق AC برق DC را بدست می آوریم این در باراز بنام IC ویا Integrated Cercat پیدا می شود که چهار ترمینل می باشد که دوترمینل وسطی آن برق AC را Input  می کند ودو ترمینل خارجی آن برق DC را Output  می کند .

نوت :

علایم خراب شدن در IC این می باشد که هرگاه IC چهار ترمینله داشته باشیم دوترمینل وسطی خود را سیاه نشان میدهد وهرگاه دارائی هشت ترمینل باشد دوترمینل پائین ودو ترمینل بالا خود را سیاه نشان می دهد .

مقاومت ویاResistance

مقدار برقی که درعین زمان از یک Conductor عبور نماید وان Conductor  آنرا از خود عبور داده بتواند همان توانائی Resistance ویا مقاومت می باشد .

نوت :

فرق بین Current و Resistance در چه می باشد ؟

Current را مانند یک پول گفته می توانیم Resistance را مقاومت از جریان گفته می توانیم.

نویسنده : محمدحنیف دانشیار ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک