معلومات عمومی در باره کمپیوتر


+ پارتیشن وانستالیشن ویندوز- XP

قبـــل از انستـــالیـشــن CD وینـــدوزXP را درCD ROM درج مینـمـائیــم و بعــداً کمپیـــوتـــررا  Restart مینـــمائیـــم.

وبعــداً صفـحـه ظــاهــر میــگردد وبعــدا F10 را از طــریق Keyboard   فـشـار میــدهیـــم  بــرای ظـــاهر شــدن Setup و دربعـضـی کمپیــوتــر ها F2 یا Delete را بــرای ظــاهــر شــدن Setup از طــریـق Keyboard فـشـارمیــدهیــم بعــداً یــک چــارت لســان ظــاهر میـشـود هــر لســان را کــه خــواستــه بـــاشیـم تــوســط Arrow key هــــای Keyboard انتـخــا ب مینــمــایـــم....


وبـعــداً در داخل    Setup مینوی   (Storage) را تــــوســط Arrow Key   هـــــای  Keyboard انتـخــاب مینـــمــایـــم وبــعـــداً Boot Order Storage  را در مینوی Storage  انــتـــخـــاب مینـــــمائیــــم وبـعــــداً Enter را از طــــریــق Keyboard بــــــالای Boot Order) (Storage  فــشـــارمیــــدهیـــم چـــارت Boot Order ظـــاهــــر میـشـــود . First Device ، CD Rom را انتـــخـــاب مینـــمائیـــم بخـــاطــریــکه درقســمـت نخـســت CD را بـــرای مـــا بخــوانــد وبعـــداً F10 را بـــرای save نمـــودن از طـــریــــق Keyboard فـشـــار میـــدهیـــم.

درقـســمت Press any key to boot from CD یـک کلیــد را از طـــریق Keyboard  فشـــارمیــدهیـم، وبعــــد از چنـــد لحظـه مطابق رهنمائی Windows XP کلیـــد Enter را بــــرای پیـشبـــرد آن فشـــــارمیـــــدهیــــــم.

وبعـــداً F8 را  مطابق رهنمائی Windows XP از طـــریـــق Keyboard   فشــارمیـــدهیـــم ، درصــورتیــکه اگــریــک  (Drive C) بــرای مــا ظــاهـــر گـــردد بعــداً بـــالای آن ESC را فـشــار میـــدهیـــم  زمـــانیـــکه ESC را فشـــار دادیــم تمـام Drive هــا بــرای مـــا ظـــاهــر میـگـردد ، بعــداً بــــالای Drive C آمــده تــوســط Arrow key هــایKeyboard  وبعـــداً کلیـــد D  را مطابق رهنمائی Windows XP  بـــرای Delete نمـــودن ویـــا ازبیــن بــــردن Drive ازطــــریـــق Keyboard  فـشــــار میـــدهیـــم  وبـعــداً Enter  را  مطابق رهنمائی Windows XP از طــریــق کیبــورد فـشــار میــدهیـــم وبعـــداً L را  مطابق رهنمائی Windows XP بـــرای Delete نمــودن فـشـــار میـــدهیـــم  وبـعـــداً تـــوســـط Arrow Key هــــای  Keyboard بـــالای Derive D آمـــده وآنـــرا انتــخـــاب مینـمــائیـــم  وبـعــداً کلیـــد D را  مطابق رهنمائی Windows XP بــــرای Delete ویــا ازبیــن بــردن Drive D فـشــارمیـــدهیـــم وبعــداً کلیـــد L را  مطابق رهنمائی Windows XP بـــرای Delete نـمــودن فـشــار میــدهیـــم. هـــرقـــدرDrive   کــه داشتـــه بـــاشیـــم  بــه همیـــن تـــرتیــب آنــرا میتــوانیـــم کـــه Delete   ویـــا از بـیـن ببـــریــم. وقتیـــکه تمـام Drive هـــای مــا از بیــن رفـت تـــوســط Arrow Key  هــای Keyboard بــالای Unpartition Space آمـــده وبعـــداً بــرای ایجــاد نمــودن یــک Drive کلیـــد C را ً مطابق رهنمائی Windows XP از طــریــق Keyboard  فشـــار میـــدهیـــم وبعـــداً درقسـمـت

(Create Partition Of Size (In MB)....39875… سایز قبلی را تــوسـط Back Space  ازطـــریــق Keyboard بــرای پـــاک نمــودن فشار میدهیم وبعـــداً 10000 MB را درفسمت

(Create Partition Of Size (In MB) درج مینـمـائـیــم کــه معـــادل تقریبا ً به  ( 10 GB ) میشــــود وبـعـــداً Enter   را مطابق رهنمائی Windows XP  فـشـــارمیـــــدهیـــم وبـعـــداً دوبـــاره تـــوســط Arrow Key هـــــای  کیبورد بـــــالای Unpartition Space آمـــده وکلیـــد C را مطابق رهنمائی Windows XP بـــرای ایجـــاد نمــودن Drive D از طـــریـــق Keyboard فـشــارمیــدهیــم وبعــداً درقـسـمت

 (Create Partition Of Size (In MB)…29875.. درصــورتیــکــه از ده هــزار ویــا نــوهـــزار MB زیــاد بــاشـــد ســایــزقبـلـی کـه بــه رنــگ خاکستــری میــباشــد آنــرا تــوستـط Back Space پـــاک مینـمــائیــم وبعـــداً Enter را مطابق رهنمائی Windows XP بـــرای ایجــاد نمـــودن Drive D فشــار میـــدهیــــم.

بعـــداً بــــالای Drive C  آمـــــده و Enter را مطابق رهنمائی Windows XP بـــــرای انـسـتــالیـشـــن ویا نصب کردن (Windows XP) فـشـار میــدهیــم وبـعـــداً

(Format the Partition Using the NTFS File System) را انتخـــاب مینمایم  بعـــداً Enter را مطابق رهنمائی Windows XP ازطـــریـــق Keyboard فـشـــار میـــدهیـــم .

و بعـــد از کــاپــی کـــردن فـــایــل هــای Windows XP کمپیوتر بشـــکل اتــومــات Restart میــگردد.

بعــد از Restart بــازهـــم Press any key to boot from CD ظــاهــر میـشـود کــه درایــن قســمـت کـــدام کلیـــد را ازطــریــق Keyboard فـشــار نمیــدهیــم میـگــذاریــم کــه بشــکل اتــومــات پیـش رود.

بعــداً بـــرای مــایــک wizard ظــاهــر میــگردد و بعــداً Next را فشـــارمیــدهیــم وبعـــداً درقســـمت Name یــک اســم را درج مینـــمائیـــم و بعـداً Next را فـشــار میـــــــدهیــم و درقـســـمت Serial Number ، CD Key  ویــا Product Key  را  کـــــه درپـــوش CD Windows XP قـــراردارد درج  می نمــائیـــم  وبعـــداً Next را از طــریــق Keyboard فـشــار میــدهیـــم. دوبــاره Next  را فشـــار میــدهیــم ، بازهــم Next وبعــداً کمپیــوتــر بشــکل اتــومــات Restart میـگــردد و بعد از Computer Restart  

(Press any key to boot from CD) دو باره برای ما ظـــاهــر میـشــود و بالای آن کـــدام کلیـــد  را از طــریق Keyboard فـشـار نمیــدهیــم .

بعـــداً یـک صفـحـه جـدیـد ظــاهــر میــگردد و Ok را فشـــارمیــدهیــم.

بعـــداً صفحــه  Well com to Microsoft Windows  ظــاهــر میشـــود Next را فـشـــار میــدهیــم وبعــداً یــک صفــحه Who will use this computer ظــاهــر میــگردد کــه درقســمت User Name آن یــک اســم را درج میـکنیــم وبعـــداً Next  را فشار میدهیم.

 

 

 

Finished Partition and Installation of Windows XP

 

Only Installation

هـــرگـــاه خـــواستـــه بـــاشیــم فـقـط     Installation را بـــالای Derive C انـجــام دهیــم و دردیـگــر Drive هــا کــدام تـغیـــرات وارد نـگــردد از انستالیشن استفاده میکنیم.

 CD را درداخـــــل CD Rom درج مینــمـائـیــــم وبـعــدا ًکمپیـــوتــر را Restart کــــــرده و درقـســــمت

Press any key to boot from CD یـک کلیــد را از طـــریق Keyboard  فشـــارمیــدهیـم وبعــــد از چنـــد لحظــه کلیـــد Enter را  مطابق رهنمائی Windows XP بــــرای پیـشبـــرد آن فشـــــارمیـــــدهیــــــم

وبعـــداً F8 را از طـــریـــق Keyboard  مطابق رهنمائی Windows XP  فشــارمیـــدهیـــم  وبعـــداً ESC را فـشـار میــدهیــم  بعــداً تــوسـط Arrow Key  هـــای Keyboard (Drive C) را انتـخــاب کـــرده و Enter  را  بــرای انسـتـالیـشــن ویا نصب کردن (Windows XP) فـشـار میــدهیــم وبعدا ً

(Format the Partition Using the NTFS File System) را انتخـــاب مینمایم  بعـــداً Enter را مطابق رهنمائی Windows XP ازطـــریـــق Keyboard فـشـــار میـــدهیـــم .

و بعـــد از کــاپــی کـــردن فـــایــل هــای Windows XP کمپیوتر بشـــکل اتــومــات Restart میــگردد.

بعــد از Restart دوباره Press any key to boot from CD ظــاهــر میـشـود کــه درایــن قســمـت کـــدام کلیـــد را ازطــریــق Keyboard فـشــار نمیــدهیــم میـگــذاریــم کــه بشــکل اتــومــات پیـش رود.

بعــد از چند لحظه بـــرای مــایــک wizard ظــاهــر میــگردد و بعــداً Next را فشـــارمیــدهیــم وبعـــداً درقســـمت Name یــک اســم را درج مینـــمائیـــم و بعـداً Next را فـشــار میـــــــدهیــم و درقـســـمت Serial Number ،

CD Key  ویــا Product Key  را  کـــــه درپـــوش CD Windows XP قـــراردارد درج  می نمــائیـــم  وبعـــداً Next را از طــریــق Keyboard فـشــار میــدهیـــم. دوبــاره Next  را فشـــار میــدهیــم ، بازهــم Next وبعــداً کمپیــوتــر بشــکل اتــومــات Restart میـگــردد و بعد از Computer Restart و بعدا ً  

(Press any key to boot from CD) دو باره برای ما ظـــاهــر میگردد و بالای آن کـــدام کلیـــد  را از طــریق Keyboard فـشـار نمیــدهیــم .

بعـــداً یـک صفـحـه جـد یـد ظــاهــر میــگردد و Ok را فشـــارمیــدهیــم.

بعـــداً صفحــه  Well com to Microsoft Windows  ظــاهــر میشـــود Next را فـشـــار میــدهیــم وبعــداً یــک صفــحه Who will use this computer ظــاهــر میــگردد کــه درقســمت User Name آن یــک اســم را درج مینمایم وبعـــداً Next  را فشار میدهیم.

 

Finished Only Installation

Repair

تـــرمیـــم Drive C

 

درقــدم اولCD Windows XP  درCD Rom درج میـنمائیـــم وبعــداً کمپیـــوتــر را Restart مینـمـائیــم وبعــداً داخــل Setup کمپــوتــر میشــویــم و بعــداً درقســمـت First Device  ، CD Rom را انـتخـــاب مینـمائـیــم ودرقســمت

Press any key to boot from CD یـک کلیـــد را از طــریــق Keyboard  فـشـار میــدهیـم وبـعــد از چند لحظه Enter را مطابق رهنمائی Windows XP از طــریـــق Keyboard فـشــارمیدهیم و بعــداً F8= I agree  را مطابق رهنمائی Windows XP از طــریــق Keyboard  فشـــار میـــدهیـــم  بعـــداً تنــها Drive C ظــاهــر مـیگردد وبعــداً کلیــد (R) را از طــریـــق Keyboard بــرای Repair و یا (تــرمیــم Drive C ) فـشـــار میــدهیـــم  و بعـــد از کــاپــی کـــردن فـــایــل هــای Windows XP کمپیـــوتــر بشـــکل اتــومـــات Restart میــگردد وبعــداً درقـســمت

Press any key to boot from CD کدام کلیــد را فـشـــار نمیــدهیـــم وبعـــد از چند لحظه یــک Wizard   ظـــاهــر میــگـــردد Next را فـشـار میـــدهیـــم  وبعــداً Product Key را ازعقب پـــوشXP   CD Windows گــرفتــه و درقـســمت Product Key, CD key or Serial Number درج مینــمائیــم  وبعــداً Next را فـشــار میــدهیــــم وبعد از چند لحظه System  فعال میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finished Repairing

How To Remove The Password Of Our Computer

هــــرگـــاه خــواستــه بـــاشیـــم کــــه Administrator Password  کمپیـــوتـــر را از بیـــن ببــریــم  درقـــدم اول

CD Windows XP را  درCD Rom درج مینـمـایــم وبعــداً کمپیــوتــر را Restart مینــمائیـــم وبعــداً Delete ویــا F2 را بــرای داخــل شــدن بــه Setup فشـــار میـــدهیـــم  وبعداً درقـسـمت First Device CD Rom) ( را انـتخـــاب مینــمـائیـــم وبعـــداً درقـسـمت Press any key to boot from CD یـک کلیـــد را ازطـریــق Keyboard  فـشــار میــدهیــم. وبعــداً Enter را مطابق رهنمائی Windows XP از طــریــق Keyboard فــشـــار میــدهیــم. بعــداً F8 را مطابق رهنمائی Windows XP فتشـار میــدهیـــم  بعــداً کلید(R)  را ازطــریــق Keyboard بــرای Repair ویا

(تـرمیـم Drive C) فـشـار میــدهیـم  بعــداً کمپیـوتـر بشـکل اتـومــات Restart میــگردد وبـعــداً در قسمت

Press any key to boot form CD کــدام کلیـــد را فـشـــار نمیـــدهیـــم.

بعـــداً زمـــانیـــکه کــه صفـحـه انسـتـالیـشــن Windows XP بـرای مـا ظـاهــرگردید (Shift + F10) را بــالای آن فـشــار میـدهیــم  وبعــداً صـفـحه DOS  ظاهر میــگــردد  بعـداً درصفـحه DOS کــود ذیــل را مینـویسیــم (compmgmt.msc) بــه معنــی کمپیــوتــر منجـمنـت اسـت وبعــداً Enter را بــالای آن فـشــار میــدهیـــم.

بعـــــدا ًComputer Management  بــــرای مــــا ظـــاهــر میـگــــردد وبـعــــــداً بـــالای Local Users and Groups دبل کلک مینــمائیــم  بعــدا ً Users را انـتخـاب مینــمائیـم و بعــداً بــالای User Administrator  

رفتـــه طـــرف راســت مــوس را فـشــار میــدهیــم و بعـــداً Set Password را انتـخــاب مینــمائیــم وبعــداً بــالای Proceed کـلـک مینــمائیــم وبعــداً بــالای Ok کـلـک مــی نمـــائیــم وبــعـــداً صـفـحــه Computer Management  را Close مینــمائیــم  وبــه تعقـیـب آن صفـحــه DOS را Close مینــمائیــم و بعــداً Product Key  را ازقـسـمت عقـب پــوش CD Windows XP گـرفتــه و درقـســمت Product Key, CD key or Serial Number درج مینــمائیــم  وبعــداً Next را فـشــار میــدهیــــم وبعد از چند لحظه System  فعال میگردد.

نویسنده : محمدحنیف دانشیار ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٥
comment نظرات () لینک